Stručná informace o zpracování osobních údajů

Dovolujeme si vás stručně informovat o zpracování vašich osobních údajů v naší společnosti. Další podrobnosti vám rádi poskytneme na vyžádání v naší kanceláři.

Kdo je správcem vašich údajů?
Správcem je naše společnost První olomoucká realitní,a.s., 28.října 462/5, Olomouc 772 00, IČO: 25852949, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2298.

Jaké údaje o vás zpracováváme?

Zpracováváme následující osobní údaje:
• Vaše identifikační a kontaktní údaje (emailová adresa a telefonní číslo nejsou povinné údaje, pokud nám je však poskytnete bude naše komunikace rychlejší a efektivnější).
• Údaje z naší vzájemné komunikace, ať už probíhala osobně, písemně, telefonicky či jiným způsobem,
• Platební údaje např. č. účtu, údaje o platební morálce ve vztahu k naší společnosti, resp. realizované smlouvě,
• Další specifické údaje potřebné zejména k realizaci zakázky dle zák.č.39/2020 Sb.,o realitním zprostředkování (např. údaje o způsobu nabytí nemovitých věcí,resp. případných spoluvlastnících, či uživatelích domu a bytu, apod.),

V jakých situacích budeme vaše údaje zpracovávat?

a) Příprava a uzavření smlouvy

Poskytnutí údajů je zcela dobrovolné, pokud nám však nesdělíte údaje nezbytné pro sjednání zprostředkovatelské , resp. zprostředkovávané smlouvy, např. kupní, nájemní, nebudeme moci připravit jejich návrh ani s vámi smlouvu, případně změnu či dodatek uzavřít. Za účelem přípravy návrhu smlouvy a k jejímu samotnému uzavření potřebujeme nezbytně znát vaše identifikační údaje nejméně v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, a adresa trvalého pobytu, v případě fyzické osoby podnikatele též identifikační číslo, bylo-li přiděleno. Můžeme Vás také požádat o poskytnutí dalších potřebných údajů dle charakteru vzájemného vztahu, u nájemních smluv např. údaje o rodinném stavu, dalších spolubydlících nejméně v rozsahu jméno, příjmení a datum narození, apod.

b) Plnění smlouvy
Zpracování osobních údajů je rovněž nutné pro řádnou správu smluv včetně jejich změn a ukončení, a naši vzájemnou komunikaci. Další údaje, které zpracováváme souvisejí s tím jakou smlouvu máte uzavřenou, jaké osobní údaje jste nám sdělil, či které jsme sami zjistili z veřejně přístupných rejstříků např. z výpisu z katastru nemovitostí, případně z obchodního či živnostenského rejstříku,apod.

c) Plnění právních povinností
Povinnost zpracovávat vaše osobní údaje v různém rozsahu nám ukládá mnoho právních předpisů. Vaše údaje potřebujeme např. při plnění povinností, které nám ukládají předpisy na úseku opatření pro legalizaci výnosu z trestné činnosti a financování terorismu, také jsme povinni poskytnout součinnost soudům, orgánům činným v trestním řízení, správci daně, České národní bance, jako orgánu dohledu, exekutorům, apod..

d) Ochrana našich oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetí strany
Osobní údaje můžeme zpracovávat též z důvodu oprávněných zájmů spočívajících:
V přípravě, sjednání a plnění smluv sjednaných ve váš prospěch,
Ve vnitřních administrativních účelech (např. interní evidence),
V ochraně našich právních nároků (např. při vymáhání našich pohledávek, nebo v rámci soudních řízení, či řízení před dalšími orgány veřejné moci),

e) Kdo je příjemcem osobních údajů?
Vaše osobní údaje předáváme v odůvodněných případech a pouze v nezbytném rozsahu těmto kategoriím příjemců:
Klientům v rámci realizace vzájemných smluvních vztahů např. smlouva o smlouvě budoucí, kupní či nájemní , apod.,
Jiným subjektům – kdy nám poskytnutí vašich údajů ukládají právní předpisy nebo pokud je to nutné pro ochranu našich oprávněných zájmů (např. soudům, exekutorům, apod.)
V omezeném rozsahu dalším subjektům – bankám, pojišťovnám, notářům, znalcům, apod. v případech, kdy je to nezbytné pro realizaci našeho smluvního vztahu,

f) Jak dlouho budou u nás vaše údaje uloženy?
V případě, že jsme zpracovávali údaje za účelem zprostředkovávané smlouvy, ale k uzavření smlouvy nedošlo, budeme údaje uchovávat po dobu nejméně tří měsíců od poslední komunikace.
V případě uzavření zprostředkovávané smlouvy osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smlouvy, po ukončení smluvního vztahu uchováváme vaše osobní údaje dále po dobu trvání promlčecí doby, kdy je možné uplatnit jakýkoliv nárok z ukončené smlouvy a dále po dobu jednoho roku po marném uplynutí promlčecí doby jakéhokoliv nároku.
V případě soudních sporů či jiných řízení nejméně po dobu jednoho roku po jeho pravomocném ukončení.

g) Jaká máte práva?
Máte zejména právo na přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme, právo na opravu nepřesných či neúplných údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Plk. Sochora 27, Praha 7, www.uoou.cz. V situacích předvídaných právní úpravou máte dále právo na výmaz osobních údajů, které se vás týkají, nebo na omezení jejich zpracování a právo vznést námitku při zpracování osobních údajů.

h) Jak můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů?
Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete se svými žádostmi, dotazy či stížnostmi kontaktovat na adrese První olomoucká realitní, a.s., 28. října 462/5, 772 00 Olomouc,tel. +420 585 223 666, email: info@prvniolomoucka.cz

V Olomouci dne 20.ledna 2021
Schválil: Ing.Pavel Srovnal, předseda představenstva

Kontakt

Máte zájem o naše služby
a chtěli byste s námi spolupracovat?

Zavolejte nám

+420 585 223 666

Napište nám

info@prvniolomoucka.cz